Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 352/2012

z dnia: 31.12.2012.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XII/110/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku, zmienionym Zarządzeniem
Nr 198/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 259/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 301/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 334/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2012
1.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 324.252,00 zł do kwoty  44.556.741,30 zł,
1.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 324.252,00 zł do kwoty 42.220.751,30 zł,
1.3 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 244.990,00 zł do kwoty 40.442.674,30 zł,
1.4 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 178.431,00 zł do kwoty 13.144.544,00 zł,
1.5 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 11.455,00 zł do kwoty 4.336.165,00 zł,
1.6 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 56.321,37 zł do kwoty 1.409.704,37 zł,
1.7 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 56.321,37 zł do kwoty 1.409.704,37 zł,
1.8 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 104.091,37 zł do kwoty 5.339.398,85 zł,
1.9 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 79.262,00 zł do kwoty 4.114.067,00 zł,
1.10 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 79.262,00 zł do kwoty 6.262.809,00 zł,
1.11 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł do kwoty 14.980.424,00 zł,
1.12 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 27.000,00 zł do kwoty 1.648.000,00 zł,
1.13 w wierszu 8 inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) zwiększa się o kwotę 260.205,00 zł do kwoty 260.205,00 zł,
1.14 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 153.943,00 zł do kwoty (minus) 8.977.820,00 zł,
1.15 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 153.943,00 zł do kwoty 4.398.090,00 zł,
1.16 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 115.483,20 zł do kwoty 2.179.554,61 zł,
1.17 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,46 punktu procentowego do 36,78 %,
1.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,31 punktu procentowego do 33,62 %,
1.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zmniejsza się o 0,38 punktu procentowego do 52,00 %,
1.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 217.990,00 zł do kwoty 42.090.674,30 zł,
1.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 64.047,00 zł do kwoty 46.488.764,30 zł,
1.22 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 260.205,00 zł do kwoty (minus) 1.932.023,00 zł,
1.23 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 260.205,00 zł do kwoty 13.592.629,00 zł,
1.24 w wierszu 24b wolne środki zmniejsza się o kwotę 260.205,00 zł do kwoty 1.888.537,00 zł,
1.25 w wierszu 24c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji zwiększa się o kwotę 260.205,00 zł do kwoty 11.443.887,00 zł,

2. W roku 2013
2.1 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 36.556.355,00 zł,
2.2 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 437,00 zł do kwoty 10.981.546,00 zł,
2.3 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 24.904,00 zł do kwoty 4.309.529,00 zł, 
2.4 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 437,33 zł do kwoty 2.550.861,27 zł,
2.5 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 437,33 zł do kwoty 2.550.861,27 zł,
2.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 192.550,63 zł do kwoty 6.891.650,26 zł,
2.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 6.844.344,00 zł,
2.8 w wierszu 5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu zwiększa się o kwotę 260.205,00 zł do kwoty 260.205,00 zł,
2.9 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 7.104.549,00 zł,
2.10 w wierszu 8 inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki) zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 215.186,00 zł,
2.11 w wierszu 10 a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o 130.766,20,00 zł do kwoty 3.863.068,82 zł,
2.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,07 punktu procentowego do 8,46 %,
2.13 w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 38.416.855,00 zł,
2.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 43.363.294,00 zł,
2.15 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 37.405,00 zł,
2.16 w wierszu 22 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 260.205,00 zł do kwoty 2.960.205,00 zł,
2.17 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 2.997.610,00 zł,
2.18 w wierszu 24e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zwiększa się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 45.019,00 zł,
2.19 w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 45.019,00 zł do kwoty 37.405,00 zł,

3. W roku 2014
3.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 27.414,77 zł do kwoty 674.576,56 zł,
3.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 27.414,77 zł do kwoty 674.576,56 zł,
3.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 167.416,49 zł do kwoty 3.452.085,38 zł,
3.4 w wierszu 5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 215.186,00 zł,
3.5 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 6.925.267,00 zł,
3.6 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 4.055.843,00 zł,
3.7 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 4.055.843,00 zł,
3.8 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.937.501,00 zł,
3.9 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,06 punktu procentowego do 8,28 %,
3.10 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,04 punktu procentowego do 7,22 %,
3.11 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 41.721.700,00 zł,
3.12 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 1.067.238,00 zł,
3.13 w wierszu 22 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 215.186,00 zł,
3.14 w wierszu 24e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek zwiększa się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 215.186,00 zł,
3.15 w wierszu 24f nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 215.186,00 zł do kwoty 1.067.238,00 zł,

4. W roku 2015
4.1 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zmniejsza się o kwotę 69,00 zł do kwoty 645.671,65 zł,
4.2 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zmniejsza się o kwotę 69,00 zł do kwoty 645.671,65 zł,
4.3 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 69,00 zł do kwoty 3.211.121,60 zł,
4.4 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.187.816,00 zł,
4.5 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,04 punktu procentowego do 7,21 %,

5. W roku 2016
5.1 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 0,03 punktu procentowego do 9,77 %,

6. W roku 2025
6.1 
6.2 w wierszu 2c wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 104.351,75 zł,
6.3 w wierszu 2d wydatki bieżące – gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 104.351,75 zł,
6.4 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 0,01 zł do kwoty 1.184.898,75 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 352/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 31 grudnia 2012 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012 – 2034 w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne. Zmiana dotyczy: wprowadzonych zmian w budżecie na 2012 rok, zmian kwot w latach 2013-2034, uwzględnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przedsięwzięć.
 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-01-14
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 564
07 maja 2016 17:42 Administrator - Dodanie załącznika [352_2012.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 17:42 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)