Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 510/2013

z dnia: 23.12.2013.

w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art. 25 ust. 1 z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXX/314/2013 Rady Miejskiej w  Murowanej Goślinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia zasad  nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieokreślony, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje:

§1
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 60/3 o pow. 0,0291 ha i 61/5 o pow. 0,0088 ha, obręb Trojanowo, zapisanej w księdze wieczystej PO1P/00103053/2, od Andrzeja Janka, za cenę 5.066,00 zł.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki  Nieruchomościami.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Nabycie prawa własności gruntu od Andrzeja Janka przez Gminę Murowana Goślina ma na celu wykup gruntu zajętego pod zbiornik służącym ochronie przeciwpożarowej w miejscowości Trojanowo. Na podstawie protokołu uzgodnień dotyczącego wykupu prawa własności gruntu, uzgodniono cenę nabycia na kwotę 5.066,00zł., na którą składa się:
- wartość gruntu: 2399,00 zł.,
- wartość nasadzeń roślinnych: 2667,00 zł.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-10
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 23:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 472
07 maja 2016 23:55 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)