Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 514/2013

z dnia: 31.12.2013.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.: ?BUDOWA ULICY KOLEJOWEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I OŚWIETLENIEM ULICZNYM W MUROWANEJ GOŚLINIE W KM 0+000 DO KM 0+668 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. ?BUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE WRAZ Z BUDOWĄ WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO PRZY DWORCU KOLEJOWYM.? Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
Przewodniczący: Marlena Zaleśna - Tytyk ? Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
sekretarz Anna Stern ? podinspektor ds. Zamówień Publicznych,
członek komisji: Wioletta Wojciechowska ? Inspektor ds. Inwestycji,
członek komisji: Barbara Florys - Kuchnowska ? Kierownik Biura Zarządzania Projektami i Rewitalizacji.
 
§2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-04-15
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 23:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 429
07 maja 2016 23:59 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)