Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 5/2014

z dnia: 11.12.2014.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458) ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:

§ 1.
1. Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki wynagradzania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
2. Regulamin określa w szczególności:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym:
a) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
b) warunki przyznawania i sposób wypłacania dodatków i nagród.

§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) minimalnym wynagrodzeniu w tabeli - należy przez to rozumieć najniższe wynagrodzenie ustalone w Załączniku Nr 1 cześć A do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009, Nr 50, poz.398),
2) pracownikach - należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
3) pracodawcy - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina,
4) prawie pracy - należy przez to rozumieć wszelkie przepisy: ustaw i aktów wykonawczych regulujących prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
5) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,
6) regulaminie pracy - należy przez to rozumieć regulamin pracy urzędu,
7) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2009, nr 50, poz. 398),
8) wymaganiach kwalifikacyjnych - należy przez to rozumieć wymagania co do poziomu lub rodzaju wykształcenia i posiadanych uprawnień niezbędnych do zatrudnienia pracownika na danym stanowisku.

§ 3.
Decyzje w sprawie wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia dla pracownika podejmuje Burmistrz.

§ 4.
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5.
1. Podstawowym składnikiem wynagrodzenia pracownika jest wynagrodzenie zasadnicze.
2. Wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy, na których zatrudnione są osoby na podstawie umowy o pracę ustala się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 oraz załącznika nr 3 do Zarządzenia.
4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu.

§ 6.
1. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, na kierowniczym stanowisku urzędniczym, na stanowisku urzędniczym, oraz na stanowisku doradcy i asystenta, odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, a także w zależności od ilości i jakości świadczonej pracy oprócz wynagrodzenia zasadniczego mogą być przyznane:
1) dodatek funkcyjny;
2) dodatek specjalny;
3) nagrody.
2. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę na stanowisku pomocniczym i obsługi w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji, a także od ilości i jakości świadczonej pracy oprócz wynagrodzenia zasadniczego może być przyznana nagroda.

§ 7.
1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany na stanowiskach określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2.  Wartość stawek dodatku funkcyjnego określa tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Dodatek funkcyjny, dla pracowników, o których mowa w § 6 ust. 1 ustala jego wartość kwotową i przyznaje burmistrz.
4. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 8.
1. Dodatek specjalny, o którym mowa w § 6 ust. 1 może być przyznany pracownikom z tytułu powierzenia zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności oraz okresowego zwiększenia obowiązków służbowych (np. z tytułu zastępstwa innego pracownika).
2. Dodatek specjalny przyznaje się w wymiarze procentowym nie przekraczającym 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika a w przypadku pracownika, który nie posiada dodatku funkcyjnego w wymiarze nieprzekraczającym 60% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.
4.Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
    
§ 9.
1. Pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy, oraz przyczynia się do podnoszenia jakości wykonywania zadań  przez innowacyjne działania przynoszące konkretne korzyści finansowe, ponadprzeciętne zaangażowanie w pracę osiąganie ponadprzeciętnych efektów może być przyznana nagroda pieniężna.
2. Nagroda pieniężna ma charakter indywidualny, uznaniowy i jest przyznawana przez burmistrza zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.
3. Stopnie i wysokość kwotową nagród określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 10.
Pracodawca na wniosek pracownika, zobowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz do przekazywania co miesiąc informacji na piśmie o składnikach wypłaconego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceniach.

§ 11.
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa pracy.
2. Przepisy Regulaminu mniej korzystne dla pracowników niż stosowane dotychczasowe, w tym szczególnie skutkujące obniżeniem łącznego wynagrodzenia wprowadza się w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

§ 12.
1. Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba umożliwia pracownikom zapoznanie się z treścią Regulaminu a na żądanie pracownika wyjaśnia znaczenie poszczególnych przepisów.
2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy, przed zawarciem umowy o pracę, otrzymuje Regulamin do wglądu w celu zapoznania się z jego treścią. Fakt ten potwierdza składając odpowiednie oświadczenie, które jest załączone do akt osobowych.

§ 13.
Traci moc Zarządzenie nr 381 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia, a obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-12
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 659
08 maja 2016 11:05 Administrator - Dodanie załącznika [5_2014_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:05 Administrator - Dodanie załącznika [5_2014_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:05 Administrator - Dodanie załącznika [5_2014_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)