Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 6/2014

z dnia: 18.12.2014.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Na podstawie art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)  oraz art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku gdy dowożenie i opiekę nad uczniem zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.

§ 2. Zwrot kosztów obejmuje koszty związane z przejazdem:
1) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum;
2) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
3) dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;
4) dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
5) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do najbliższego przedszkola publicznego, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego obowiązku przedszkolnego.

§ 3. 1. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub prawnymi opiekunami dziecka.
2. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. okres nauki w danym roku szkolnym.

§ 4. 1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego jest złożenie w Urzędzie Gminy Murowana Goślina wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy załączyć:
1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia;
2) aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
3) potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć do 31 sierpnia każdego roku;
4. W uzasadnionych przypadkach  wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 3.

§ 5. 1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka specjalnego stanowi:
1)  w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej ? równowartość 2 biletów miesięcznych z uwzględnieniem ulg stosowanych przez przewoźnika;
2) w przypadku dowożenia ucznia samochodem osobowym przez rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna wyznaczonego przez rodzica podstawą obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego stanowi koszt przejazdu jednego kilometra ustalony w sposób następujący: ilość zużytego paliwa do przejazdu samochodem wykorzystywanym  do przewozu ucznia niepełnosprawnego na 100 km ustalona pomiędzy stronami;
3) za jeden przejazd uważa się drogę z miejsca zamieszkania ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego i z powrotem;
4) odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem, szkołą lub ośrodkiem jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
2. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego jest iloczynem podwojonej liczby kilometrów z miejsca zamieszkania ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz kosztów przejazdu za jeden kilometr ustalonego w sposób opisany w ust. 1 pkt. 2 i liczby przejazdów w miesiącu.
3. Liczbę przejazdów w miesiącu ustala się na podstawie potwierdzenia liczby dni obecności ucznia przez dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka lub upoważnioną przez niego osobę.
4. W przypadkach szczególnych potrzeb uczniów wynikających z orzeczeń o ich niepełnosprawności wymagających specyficznych form opieki i przewozu będą indywidualnie rozstrzygane w kwestii zwrotu kosztów dowozu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi referatu Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 6
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zgodnie z art. 14a ust. 4, art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub specjalistycznych ośrodków może być realizowany przez rodziców, opiekunów, prawnych opiekunów ucznia. Niniejsze zarządzenie ustala zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego w przypadku realizacji dowozu przez wyżej wymienione osoby.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-31
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 564
08 maja 2016 11:06 Administrator - Dodanie załącznika [6_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2016 11:06 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)