Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 7/2014

z dnia: 22.12.2014

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o.. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przewodnicząca: Marlena Zaleśna - Tytyk - kierownik Biura Zamówień Publicznych;
2) sekretarz: Anna Stern - podinspektor ds. zamówień publicznych Biura Zamówień Publicznych;
3) członkowie:
a) Violetta Szałata - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
b) Ewa Marchlewska - podinspektor ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


§ 2.1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA Nr 7
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia   22.12. 2014 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 ze zmianami) oraz zarządzeniem nr 88/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 04 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina do postępowań których wartość przekracza równowartość 30 000 euro a nie przekracza równowartości 207 000 euro obowiązkowe jest powołanie komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-12-31
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2016 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 474
08 maja 2016 11:06 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)