Strategie, Programy, Plany

Wybierz rok

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina jest dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte przez gminę Murowana Goślina w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej, a także zarządzaniu miastem. ...

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina został opracowany w czerwcu 2004 r. Dokument ten był niezbędny przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006. Przy tworzeniu Plan Rozwoju Lokalnego korzystano z założeń i koncepcji zawartych w obowiązującej wówczas Strategii...

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Murowana Goślina

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem obejmującym inwestycje przewidziane do realizacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. W dokumencie podane zostały: wykaz zadań inwestycyjnych wraz zakresem prac; przewidywany koszt całkowity zadania, poniesione już nakłady finansowe oraz planowane wydatki z podziałem na lata. W przypadku...

Zintegrowany Program Rewitalizacji miasta Murowana Goślina

Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina jest dokumentem o charakterze strategicznym wyznaczającym kierunki działań rewitalizacyjnych w Murowanej Goślinie. Program definiuje problemy, określa kierunki i priorytety działań rewitalizacyjnych oraz wytycza obszary rewitalizacji. Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Murowana...