Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLII/404/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie z,miany Uchwały Nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XLII/403/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR XLI/398/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XLI/397/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzn zajęć dla pedagohów, psychologów i logopedów

UCHWAŁA NR XLI/396/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR XLI/394/2018

z dnia 10 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Murowana Goślina, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XLI/393/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murowana Goślina na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLI/392/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana Goslina na lata 2015 - 2020

UCHWAŁA NR XLI/391/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XLI/389/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.