Akty prawa miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXIII/197/2016

w sprawie ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Murowana Goślina

UCHWAŁA NR XXIII/195/2016

w sprawie nadania nazw ulic w Murowanej Goślinie

UCHWAŁA NR XXIII/192/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr XX/185/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/162/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę nr XV/147/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina"

Uchwała Nr XX/184/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/411/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,...

Uchwała Nr XX/182/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,...

Uchwała Nr XX/180/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo, dróg wojewódzkich nr 187 i 196 (obwodnica)

Uchwała Nr XX/179/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w Murowanej Goślinie

Uchwała Nr XX/172/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/226/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XX/171/2016

z dnia: 26.04.2016 r. w sprawie: ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest...