Uchwały Rady Miejskiej (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/155/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: przystąpienia do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek o numerach 167/11 do 167/26, 245 do 327, obręb Boduszewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001...

Uchwała Nr XII/154/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)...

Uchwała Nr XII/153/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: uchylenia uchwały Nr X/131/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2003 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących...

Uchwała Nr XII/152/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie budowy i eksploatacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002) oraz art.18 ust.2 pkt.12 i art.74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XII/151/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt Na podstawie art.10, art.74 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 ze zmianami), Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje: § 1 Gmina Murowana Goślina przekazuje zadanie...

Uchwała Nr XII/150/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 191/XXIV/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 października 2000 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity ze zmianami), art. 48 ust. 2 ustawy...

Uchwała Nr XII/149/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy na rok 2003, które nie wygasają Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zm.) oraz art.130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U....

Uchwała Nr XII/148/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109, art. 124 i 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych...

Uchwała Nr XII/147/2003

z dnia: 22.12.2003 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2003 ? 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni...

Uchwała Nr XI/146/2003

z dnia: 01.12.2003 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art.10 ust. 1,2 i 3 oraz art. 12 pkt...