Uchwały Rady Miejskiej (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXII/351/2005

z dnia: 30.12.2005 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/289/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie brakującej kwoty na bieżące funkcjonowanie szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała Nr XXXII/350/2005

z dnia: 30.12.2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/322/2005 z dnia 24 października 2005 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 19990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001...

Uchwała Nr XXXII/349/2005

z dnia: 30.12.2005 w sprawie: korekty omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku. § 1 Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 – tekst jednolity) Rada Miejska postanawia,...

Uchwała Nr XXXII/348/2005

z dnia: 30.12.2005 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9 d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.109, art.116, art. 124 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze...

Uchwała Nr XXXI/345/2005

z dnia: 19.12.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9 d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.109, art.116, art. 124 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148...

Uchwała Nr XXXI/343/2005

z dnia: 19.12.2005 w sprawie: określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity ze zmianami)...

Uchwała Nr XXXI/342/2005

z dnia: 19.12.2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/333/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2006 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zmianami), art.19...

Uchwała Nr XXXI/341/2005

z dnia: 19.12.2005 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2005 – 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny...

Uchwała Nr XXXI/340/2005

z dnia: 19.12.2005 r. w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie wsi Łopuchowo wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27. marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003...

Uchwała Nr XXXI/339/2005

z dnia: 19.12.2005 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2006 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.1231...