Uchwały Rady Miejskiej (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/232/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: podziału Gminy Murowana Goślina na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXIII/231/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stary Łoskoń na Łoskoń Stary.

Uchwała Nr XXIII/230/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2013 - 2015.

Uchwała Nr XXIII/229/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

Uchwała Nr XXIII/228/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt.

Uchwała Nr XXIII/227/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

Uchwała Nr XXIII/226/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Murowana Goślina oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała Nr XXIII/225/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla terenów położonych w rejonie obwodnicy Murowanej Gośliny, części miasta Murowana Goślina oraz działek nr 23/1 i 23/2 w Boduszewie.

Uchwała Nr XXIII/224/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie ulicy Polnej w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XXIII/223/2012

z dnia: 18.12.2012 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie.