Uchwały Rady Miejskiej (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/336/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie finansowania Wielkiego Widowiska Historycznego w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XXXIII/335/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. Z 2012 r. poz 1059 ze zmianami).

Uchwała Nr XXXIII/334/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIII/333/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIII/332/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Murowana Goślina za lata 2011-2012.

Uchwała Nr XXXIII/331/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/330/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach realizowanych na zlecenie Gminy Murowana Goślina.

Uchwała Nr XXXIII/329/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: nadania nazwy drodze gruntowej ? działce nr 41 w miejscowości Boduszewo.

Uchwała Nr XXXIII/328/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt.

Uchwała Nr XXXIII/327/2013

z dnia: 17.12.2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie.