Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr X/122/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 późniejszymi...

Uchwała Nr X/121/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 późniejszymi...

Uchwała Nr X/120/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji - obszar 1 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art....

Uchwała Nr X/119/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: podziału obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Murowana Goślina dla terenów przewidzianych na potrzeby komunikacji Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.Nr 15 z 1999 r. poz.139 z późniejszymi...

Uchwała Nr X/118/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina Na podstawie art.14 i art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Uchwała Nr X/117/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 o...

Uchwała Nr X/116/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: nadania nazwy ulicom w miejscowości Kamińsko i Wojnówko ? na terenach rekreacyjnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .13 Ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz stosownie do wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom...

Uchwała Nr X/115/2003

z dnia: 27.10.2003 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Poznaniu i Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2004 ? 2007 Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: §...

Uchwała Nr VIII/114/2003

z dnia: 08.09.2003 w sprawie: zmiany uchwały nr 181/XXXIII/2000 z dnia 11 września 2000 roku w sprawie przyjęcia Statut Związku Międzygminnego ?Puszcza Zielonka? Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z przyjęciem przez Zgromadzenie...

Uchwała Nr VIII/113/2003

z dnia: 08.09.2003 w sprawie: Uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /(tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591 z później-szymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje : § 1 Uchwala Statut Miasta i Gminy Murowana Goślina, którego...