Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr VII/101/2003

z dnia: 11.07.2003 w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych za posiedzenie VII Sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lipca 2003 roku Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Wysokość...

Uchwała Nr VII/100/2003

z dnia: 11.07.2003 w sprawie: przejęcia przez gminę Murowana Goślina sieci wodociągowej w Wojnowie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: §...

Uchwała Nr VII/99/2003

z dnia: 11.07.2003 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniego obejścia drogowego miasta Murowana Goślina Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami ), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym...

Uchwała Nr VI/98/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: Zmiany Statutu Miasta i Gminy Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-morządzie gminnym / (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska uchwala, co następuje : § 1 Uchyla się w całości dotychczasowy Statut Miasta i Gminy uchwalony...

Uchwała Nr VI/97/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: udzielenia funkcjonariuszowi policji Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie nagrody pieniężnej za osiągnięcia w służbie Na podstawie art.13 ust.4a pkt.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji (DZ.U. z 2002r. Nr.7 poz.58 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 Rada Miejska w Murowanej Goślinie...

Uchwała Nr VI/96/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do podpisania listu intencyjnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: §1 Wyraża się zgodę na podjęcie przez Burmistrza Miasta...

Uchwała Nr VI/95/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowanej Gośliny, w obszarze wsi Głębocko dla działek o numerach ewidencyjnych 108/3, 108/4, 108/9, 110/2 i 110/3 Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r Nr 15. poz. 139 ze zmianami) Rada...

Uchwała Nr VI/94/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 108/9, obręb Głębocko Na podstawie art.12 i art.18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( dz. U. z dnia 8 marca 1999 r. Nr 15, poz 139 ze zmianami) oraz art. 18...

Uchwała Nr VI/93/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: przystąpienia do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 108/9, obręb Głębocko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591) art. 6...

Uchwała Nr VI/92/2003

z dnia: 23.06.2003 w sprawie: odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślna w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 108/3, 108/4, 108/9, 110/2, 110/3 położonych w Głębocku Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U....