Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr V/75/2003

z dnia: 28.04.2003 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania inwestycyjnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Postanawia się zaciągnąć zobowiązania finansowe...

Uchwała Nr V/74/2003

z dnia: 28.4.2003 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 431/XLIV/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 7 października 2002 roku Uchwała Nr V/74/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 431/XLIV/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 7 października 2002 roku Na podstawie...

Uchwała Nr V/73/2003

z dnia: 28.04.2003 w sprawie: w sprawie przystąpienia do uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek nr 245/5 i 247/9, obręb Mściszewo. Uchwała Nr V/73/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do uchwalenia...

Uchwała Nr V/72/2003

z dnia: 28.4.2003 w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów sołectw gminy Murowana Goślina Uchwała Nr V/72/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku. w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów sołectw gminy Murowana Goślina Na podstawie art.37 b ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym...

Uchwała Nr V/71/2003

z dnia: 28.4.2003 w sprawie: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok Na podstawie art. 4¹ ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. Nr 147, poz.1231 z późn. zm) Rada...

Uchwała Nr V/70/2003

z dnia: 28.4.2003 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr 182/XXIII/2000 z dnia 11 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych...

Uchwała Nr V/69/2003

z dnia: 28.04.2003 w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy Murowana Goślina. Uchwała Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina...

Uchwała Nr V/68/2003

z dnia: 28.4.2003 w sprawie: zmiany uchwały nr 323/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591) art. 21 ust. 1,pkt.1 i ust.2 pkt.4 oraz art.23...

Uchwała Nr V/67/2003

z dnia: 28.4.2003 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt Uchwała Nr V/67/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt Na podstawie...

Uchwała Nr V/66/2003

z dnia: 28.4.2003 w sprawie: utworzenia środków specjalnych przy samorządowych jednostkach budżetowych oświaty i wychowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1, pkt. 1 i ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998...