Uchwały Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XLII/405/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLII/404/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XLII/403/2018

z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

UCHWAŁA NR XLI/402/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Przebędowo na lata 2018 - 2026"

UCHWAŁA NR XLI/401/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełniających na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

UCHWAŁA NR XLI/400/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu w wyborach uzupełniających

UCHWAŁA NR XLI/399/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goslina poprzez realizację Programu "Goslińska Karta Seniora"

UCHWAŁA NR XLI/398/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XLI/397/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dla pedagogów, psychologów i logopedów

UCHWAŁA NR XLI/396/2018

z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania