Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr IX/70/2007

z dnia: 25.06.2007

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna będące w posiadaniu podatników, którzy utworzyli nowe inwestycje.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 polega na zwolnieniu nowych inwestycji z podatku od nieruchomości w pierwszym roku obowiązywania płatności podatku.
3. Za nową inwestycję w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się budowę lub rozbudowę obiektu związanego z działalnością gospodarczą oraz adaptację budynków z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
4. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji:

a) oddanych do użytku w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej uchwały
b) oddanych do użytku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały

§ 2
Skorzystanie ze zwolnienia określonego w § 1 jest możliwe tylko w przypadku braku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości po stronie podatnika ubiegającego się o zwolnienie.

§ 3
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia winni przedłożyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy w różnych formach i z różnych źródeł.
3. Dokument dotyczący pozwolenia na budowę, rozbudowę lub adaptację oraz stwierdzający oddanie inwestycji do użytku.

§ 4
1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.
2. Podatnik, który przedłoży organowi podatkowemu nieprawidłowe informacje, traci prawo do zwolnienia, co powoduje wzrost podatku  o kwotę objętą zwolnieniem wraz z należnymi odsetkami.

§ 5
1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i uwzględnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach de minimis  (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12 2006 r.).
2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis.
3. Pomoc de minimis przewidziana w niniejszej uchwale może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w rożnych formach i z rożnych źródeł, w okresie 3 kolejnych lat podatkowych poprzedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro brutto, a w przypadku podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro brutto.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 7
Traci moc uchwała Nr 375/XLI/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników, którzy utworzyli nowe inwestycje przemysłowe lub dokonali adaptacji budynków z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Murowana Goślina i określeniu warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku.

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/70/2007
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 25 czerwca 2007 roku


w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina


W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego oraz stworzenia warunków dla nowych inwestorów na terenie miasta i gminy Murowana Goślina zaistniała potrzeba zastosowania preferencji podatkowych dla podmiotów tworzących nowe inwestycje przemysłowe.
Jest ona kontynuacją uchwały funkcjonującej od 2002 roku, która straciła ważność z uwagi na zmiany przepisów.
Zwolnienie po spełnieniu warunków określonych w uchwale uwzględniających nowe przepisy Komisji Wspólnot Europejskich (zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku) dotyczy całej kwoty podatku od nieruchomości od budynków i budowli w pierwszym roku obowiązywania płatności podatku.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-07-03
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 19:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 423
20 kwietnia 2016 19:19 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)