Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLIII/436/2010

z dnia: 20.09.2010

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 ,poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2011:
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni- 0,80 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,15 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,35 zł,
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,67 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 18,50 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,82 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,27 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej :
- budynków gospodarczych- 3,90 zł,
- od garaży wolnostojących – 5,00 zł,
- od budynków letniskowych – 7,06 zł,
- od innych pozostałych – 7,06 zł,
3) Od budowli ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2% ich wartości.

§ 2.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, działalności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu oraz opieki społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3.
Podatek od nieruchomości należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina prowadzony przez Pobiedzisko – Gośliński Bank
Spółdzielczy w Pobiedziskach Oddział Murowana Goślina.

§ 4.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie w miejscach publicznych.
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 6.
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/325/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 (Dz. Urz. Woj.Wlkp Nr 200, poz. 3423).

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2011 roku.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XLIII/436/2010
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 września 2010 r.


w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 .

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekraczać rocznie górnych stawek kwotowych obwieszczonych przez ministra właściwego do spraw publicznych. Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów      i usług w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r. z dnia      13 lipca 2010 r. (M.P. Nr 51, poz. 688) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 2,60 %.

Górne granice stawek podatkowych zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. z dnia 30 lipca 2010 r. (M.P. Nr 55, poz. 755).
W związku z powyższym proponuje się zwiększenie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na rok 2011 o wskaźnik o ok. 3-4 %, z wyjątkiem:
stawki od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – obniżenie stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów do kwoty 18,50 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej. Zgodne z porozumieniem zawartym w dniu 27.11.2002r. z przedstawicielami przedsiębiorców, w którym określono wysokość stawki w kolejnych latach na poziomie 87,9% stawki maksymalnej ustalonej przez Ministra Finansów.
W celu zmniejszenia dysproporcji między stawką podatku od garaży wolnostojących a stawką podatku od budynków gospodarczych proponuje się pozostawienie stawki dla garaży wolnostojących na poziomie 5,00 zł, a zwiększenie stawki dla budynków gospodarczych do kwoty 3,90 zł za 1 m2. 
Skutkiem obniżenia stawek w podatku od nieruchomości jest zmniejszenie dochodów gminy o kwotę ok. 595 181,00 zł, a ustalenie stawek w podatku       od nieruchomości na podanym wyżej poziomie skutkować będzie wpływem do budżetu gminy w roku 2011 w wysokości ok. 8 859 507,00 zł.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-10-08
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2016 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 870
24 kwietnia 2016 12:03 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)