Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLIII/438/2010

z dnia: 20.09.2010

w sprawie: ustalenia opłaty targowej na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 pkt.1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst
jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613); art. 47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 217, poz.1590, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1320, Nr 61, poz. 539, poz. 540, Nr 209, poz. 1318, 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz.
466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 53, poz. 749, poz. 750, Nr 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się stawki opłaty targowej w wysokości:
1) 19,00 zł dziennie - od sprzedaży wyłącznie artykułów rolnych,
2) 28,00 zł dziennie - od sprzedaży artykułów pozostałych,
3) 8,00 zł dziennie - od sprzedaży artykułów rolnych dokonywanej przez podatników podatku rolnego posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.

§ 2.
W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3.
Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekraczać dziennie 699,27 zł.

§ 4.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.
Pobór opłaty targowej dokonywany będzie przez:
a) Spółdzielnię Mieszkaniową „Zielone Wzgórza” z targowiska przy ul. Długiej i terenu osiedla „Zielone Wzgórza”,
b) sołtysów gminy Murowana Goślina z miejsc targowych z terenu gminy właściwych dla poszczególnych sołectw:
- Białęgi – Piotr Michalski,
- Białężyn – Tadeusz Marciniak,
- Boduszewo – Elżbieta Winogrodzka,
- Długa Goślina – Marek Strykowski,
- Głębocko – Jerzy Maćkowiak,
- Głęboczek – Jakub Bartoszewicz,
- Kamińsko – Bronisław Olech,
- Łopuchowo – Jan Sygnecki,
- Łopuchówko – Urszula Zielińska,
- Łoskoń Stary – Izabela Olejniczak,
- Mściszewo – Zbigniew Mendlewski,
- Nieszawa – Zbigniew Wiśniewski,
- Przebędowo – Zdzisław Bromberek,
- Raduszyn – Bogdan Winkel,
- Rakownia – Michał Hałas,
- Starczanowo – Paweł Bukowski,
- Trojanowo – Marian Nogaj,
- Uchorowo – Iwona Wojczak,
- Wojnowo – Hanna Kramer,
- Zielonka – Hieronim Kazuś.
c) Z pozostałej części miasta, z wyjątkiem zakresu określonego w ust. 1 "lit. a) i b), winna być wnoszona opłata targowa na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina prowadzony przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach oddział Murowana Goślina.

§ 6.
Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w wysokości 70% zebranej kwoty oraz dla sołtysów w wysokości 10% zebranej kwoty.
1) Inkasenci zobowiązani są do pobierania opłaty targowej na kwitariuszach przychodowych, uprzednio pobranych z Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Pobraną opłatę targową inkasenci winni wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina prowadzony przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach Oddział Murowana Goślina w terminie 7 dni od daty wykorzystania w całości kwitariusza przychodowego z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym pobraną opłatę należy rozliczyć do dnia 30 grudnia,
2) Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za opłatę targową pobraną i nie wpłaconą w terminie na w/w konto.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 8.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie w miejscach publicznych.

§ 9.
Traci moc Uchwała Nr XXXIII/326/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie: ustalenia opłaty targowej na rok 2010 (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 200, poz. 3424).

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2011 roku.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XLIII/438/2010
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 20 września 2010 r.


w sprawie ustalenia opłaty targowej na rok 2011.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613), rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
Zgodnie z art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych określone w art. 19 pkt 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają co rocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 r. z dnia 13 lipca 2010 r. (M.P. Nr 51, poz.688) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 2,60%.

Górne granice stawek podatkowych zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. z dnia 30 lipca 2010 r. (M.P. Nr 55, poz. 755). Dla opłaty targowej wynosi 699,27 zł.
Stawkę od sprzedaży towarów pozostałych wprowadzono na poziomie 28 zł (wzrost o 1 zł), a stawkę od sprzedaży artykułów rolnych dokonywanych przez podatników podatku rolnego z terenu miasta i gminy Murowana Goślina przyjęto w wysokości 8 zł (bez zmian); stawkę dla sprzedaży wyłącznie artykułów rolnych ustalono w wysokości 19 zł (wzrost o 1 zł).

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-10-08
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2016 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 793
24 kwietnia 2016 12:08 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2016 12:08 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)