Uchwały Rady Miejskiej

Uchwała Nr XLIV/456/2010

z dnia: 25.10.2010.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/438/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 pkt.1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ); art. 47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 217, poz.1590, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1320, Nr 61, poz. 539, poz. 540, Nr 209, poz. 1318, 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz.466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 53, poz. 749, poz. 750, Nr 216, poz. 1676; z 2010r. Nr 57, poz. 355, Nr 40, poz. 230, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1
§ 1 otrzymuje brzmienie: określa się stawki opłaty targowej w wysokości: 
1) 14,00 zł dziennie - od sprzedaży wyłącznie artykułów rolnych,
2) 28,00 zł dziennie - od sprzedaży artykułów pozostałych.

§2
Pozostałe zapisy uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/438/2010 zostają bez zmian.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 roku. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-11-14
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2016 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 748
25 stycznia 2017 12:43 (Dominik Kowal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2016 12:24 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)