Zarządzenia Burmistrza (2002)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 060/2002

z dnia: 03.10.2002 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art.18 ust.1 i 2 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje: §1 ...

Zarządzenie Nr 058/2002

z dnia: 01.10.2002 w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.LJ z 2001 roku nr 142, póz. 1491 ze zmianami) oraz § 9 ust 2 i 3 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Zarząd Miasta...

Zarządzenie Nr 056/2002

z dnia: 18.09.2002 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych w gminie Murowana Goślina. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 września 2000 r. i Uchwały Nr 58/2000 Zarządu Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.10.2000r. uchwala się co następuje: ...

Zarządzenie Nr 055/2002

z dnia: 18.09.2002 w sprawie: zmiany uchwały Nr 58/2000 Zarządu Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.10.2000 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych w gminie Murowana Goślina. Na podstawie Uchwały Nr 182/XXIII/2000 rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 września...

Zarządzenie Nr 054/2002

z dnia: 18.09.2002 w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2002r. dotyczącej zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1519) i w związku...

Zarządzenie Nr 051/2002

z dnia: 03.09.2002 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/2002 z dnia 5 lutego 2002 r. dotyczącej przyjęcia instrukcji przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr...

Zarządzenie Nr 044/2002

z dnia: 31.07.2002 w sprawie: Regulaminu udostępniania informacji publicznej Uchwała Zarządu Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 44/2002 Na podstawie § 58 Statutu Miasta i Gminy Murowana Goślina przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr 334/XXXVIII/2002 oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....

Zarządzenie Nr 043/2002

z dnia: 16.07.2002 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56 póz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje: §1 Powołuje się Komisję Egzaminacyjną...

Zarządzenie Nr 041/2002

z dnia: 16.07.2002 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Miasta i Gminy nr 32/2002 z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku...

Zarządzenie Nr 036/2002

z dnia: 07.06.2002 w sprawie: prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 27 kwietnia 2001)...