Zarządzenia Burmistrza (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 11/2006

z dnia: 28.12.2006 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 400/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 08.12.2005 w sprawie ustalenia wskaźników w celu naliczenia czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Zarządzenie Nr 10/2006

z dnia: 28.12.2006 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2006 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem Nr 3/2006 Burmistrza...

Zarządzenie Nr 8/2006

z dnia: 21.12.2006 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Zarządzenie Nr 7/2006

z dnia: 20.12.2006 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1 uchwały...

Zarządzenie Nr 6/2006

z dnia: 20.12.2006 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 5/2006

z dnia: 19.12.2006 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1 Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje: • panią Jadwigę Kubińską, • panią Romualdę Dukat, • panią Ewelinę...

Zarządzenie Nr 4/2006

z dnia: 14.12.2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 pzp) na wykonywanie zadania pn.: świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Murowana...

Zarządzenie Nr 2/2006

z dnia: 12.12.2006 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 1/2006

z dnia: 08.12.2006 w sprawie: organizacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416 ze zmianami), §3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego...

Zarządzenie Nr 539/2006

z dnia: 06.12.2006 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina. Na podstawie §21 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...