Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 165/2007

z dnia: 28.12.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 164/2007

z dnia: 28.12.2007 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2007 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 163/2007

z dnia: 21.12.2007 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok Na podstawie § 12 Uchwały Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Nr 162/2007

z dnia: 21.12.2007 w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz § 1...

Zarządzenie Nr 160/2007

z dnia: 19.12.2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Zarządzenie Nr 158/2007

z dnia: 11.12.2007 w sprawie: powołania Rady Sportu Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj Dz.U. 2007 Nr 226, poz. 1675 ze zm.), zarządzam co następuje: § 1 Powołuję Radę Sportu w składzie: 1. Krzysztof Krysztofiak - przewodniczący 2. Stefan Baszczyński - członek 3. Jerzy Cieślak - członek 4....

Zarządzenie Nr 157/2007

z dnia: 05.12.2007 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 156/2007

z dnia: 05.12.2007 w sprawie: nieodpłatnego zniesienia współwłasności na rzecz gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz §...

Zarządzenie Nr 155/2007

z dnia: 04.12.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 154/2007

z dnia: 04.12.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....