Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 333/2008

z dnia: 31.12.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 332/2008

z dnia: 30.12.2008 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Zarządzenie Nr 331/2008

z dnia: 30.12.2008 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 158/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 grudnia 2007 r., w sprawie powołania Rady Sportu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996...

Zarządzenie Nr 330/2008

z dnia: 19.12.2008 w sprawie: zmiana składu zespołu ds. wdrożenia i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2004-2013” oraz zmiana nazwy na zespół ds. wdrożenia i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2020”. Na podstawie art. 31 ustawy...

Zarządzenie Nr 329/2008

z dnia: 19.12.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2008...

Zarządzenie Nr 328/2008

z dnia: 19.12.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2008...

Zarządzenie Nr 327/2008

z dnia: 15.12.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2008...

Zarządzenie Nr 326/2008

z dnia: 12.12.2008 w sprawie: wprowadzenia Procedury Elektronicznego Obiegu Umów w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje: §1. W celu ujednolicenia oraz usprawnienia sporządzania...

Zarządzenie Nr 325/2008

z dnia: 05.12.2008 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 324/2008

z dnia: 28.11.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...