Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 28/2010

z dnia: 30.12.2010r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2010 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2010 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 27/2010

z dnia: 30.12.2010 w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z zm.), § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów...

Zarządzenie Nr 26/2010

z dnia: 29.12.2010r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia...

Zarządzenie Nr 25/2010

z dnia: 29.12.2010 r. w sprawie: projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2011 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: § 1 Ustala się zestawienie zbiorcze...

Zarządzenie Nr 24/2010

z dnia: 28.12.2010 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2010

Zarządzenie Nr 23/2010

z dnia: 27.12.2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. Na podstawie Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...

Zarządzenie Nr 22/2010

z dnia: 23.12.2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie usługi w zakresie...

Zarządzenie Nr 21/2010

z dnia: 21.12.2010 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – architektonicznej Na podstawie art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie...

Zarządzenie Nr 20/2010

z dnia: 21.12.2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 19/2010

z dnia: 21.12.2010r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz...