Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 355/2013

z dnia: 31.12.2012. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2013 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji dochodów...

Zarządzenie Nr 354/2012

z dnia: 31.12.2012. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki...

Zarządzenie Nr 353/2012

z dnia: 31.12.2012. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz....

Zarządzenie Nr 352/2012

z dnia: 31.12.2012. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2012-2034 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową...

Zarządzenie Nr 351/2012

z dnia: 28.12.2012. w sprawie: ustalenie planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz ustalenie planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 350/2012

z dnia: 21.12.2012. w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu ziałalności kulturalnej...

Zarządzenie Nr 349/2012

z dnia: 19.12.2012. w sprawie: powołania zespołu w celu sprawdzenia poprawności złożonych ankiet konsultacyjnych oraz sporządzenia protokołu z wyników konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Murowana Goślina. Na podstawie § 7 Uchwały nr XXI/213/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października...

Zarządzenie Nr 348/2012

z dnia: 18.12.2012. w sprawie: owołania zespołu opiniującego zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach uchwały nr XVIII/166/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 r. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/166/2012...

Zarządzenie Nr 347/2012

z dnia: 18.12.2012 w sprawie: zmiany do preliminarza rzeczowo finansowego remontów budynków komunalnych na 2012 rok. Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Wprowadza...

Zarządzenie Nr 346/2012

z dnia: 18.12.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...