Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 813/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko inspektor ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 812/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 811/2018

w sprawie wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie

Zarządzenie Nr 810/2018

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 809/2018

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 808/2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 807/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Remont dróg gruntowych na terenie gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 806/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 805/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 804/2018

w sprawie okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów...