Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 773/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 772/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 771/2018

w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 770/2018

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie do realizacji zadań z zakresu programu "Dobry start"

Zarządzenie Nr 769/2018

w sprawie wprowadzenia procedury opracowywania, udzielania, odwoływania, rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 768/2018

w sprawie odpłatnego nabycia gruntów na własność Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 767/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Zarządzenie Nr 766/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2018 roku

Zarządzenie Nr 765/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763

Zarządzenie Nr 764/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 065 do km 0 + 189