Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 766/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2018 roku

Zarządzenie Nr 765/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego w km od 2+626 do km 2+763

Zarządzenie Nr 764/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa nawierzchni jezdni ulicy Łąkowej na odcinku km od 0 + 065 do km 0 + 189

Zarządzenie Nr 763/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22 wraz z wykonaniem robót budowlanych i zakupem wyposażenia...

Zarządzenie Nr 762/2018

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina”

Zarządzenie Nr 761/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 239/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury nadawania i odbierania praw dostępów do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 760/2018

w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 759/2018

w sprawie: powołania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6 w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 758/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 757/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok