Zarządzenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 743/2018

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 742/2018

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i BHP

Zarządzenie Nr 741/2018

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 740/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 739/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn; budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni

Zarządzenie Nr 738/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. napodstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 737/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Murowana Goślina oraz jej jednostek organizacyjnych na okres...

Zarządzenie nr 736/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 735/2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2017 rok

Zarządzenie Nr 734/2018

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie za 2017 rok