Umowy o pracę na zastępstwo

PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH (umowa o pracę na zastępstwo)

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina|
ul. Poznańska 18; 62-095 Murowana Goślina
poszukuje osoby na stanowisko

PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH
(umowa o pracę na zastępstwo)

 1. Wymagania od kandydata związane ze stanowiskiem:
  • Wykształcenie:
   • niezbędne: wyższe      ochrona środowiska lub kierunki pokrewne
    dodatkowe: brak
  • Doświadczenie zawodowe:     
   • niezbędne:           brak
   • dodatkowe:          brak
  • Dodatkowe umiejętności:
   • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu,  
   • wysoki poziom umiejętności społecznych,
   • umiejętności budowania dobrych relacji z klientami zewnętrznymi Urzędu,
   • umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz Referatu i Urzędu,
   • umiejętność organizowania własnej pracy,
   • umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów,
   • umiejętność analitycznego myślenia,
   • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.
  • Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
   • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.);
   • Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
   • Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998, Nr 21 poz. 94 ze zm.);
   • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (DZ. U. Nr 30, poz. 168 ze zm.);
   • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67 ze zm.);
   • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
   • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.);
   • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)
   • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227);
   • Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 ze zm.);
   • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1495);
   • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.);
   • Inne akty prawne potrzebne do realizacji powierzonych pracownikowi zadań.
  • Pożądane cechy osobowości:
   • łatwość nawiązywania kontaktów,
   • komunikatywność,
   • asertywność,
   • odporność na stres,
   • kreatywność i innowacyjność,
   • konsekwencja,
   • dobre radzenie sobie z trudnym klientem,
   • odpowiedzialność za podjęte decyzje,
   • dokładność i systematyczność,
   • elastyczność w wykonywaniu zadań,
   • samodzielność i zdolność pracy bez nadzoru,
   • wytrwałość w realizacji celów.
 2. Zakres zadań na stanowisku:
  • Planowanie i realizacja budżetu gminy w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.
  • Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.
  • Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości i podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków od mieszkańców.
  • Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie gminy wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz informowanie właściwych organów (SANEPID, WIOŚ, Starosta, Wojewoda itp.) o przypadkach nie przestrzegania przepisów: sanitarno - porządkowych, ochrony środowiska na terenie gminy.
  • Monitoring stanu środowiska naturalnego (stan jezior).
  • Przygotowanie, wdrażanie oraz nadzorowanie zasad gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Murowana Goślina wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów
  • Przygotowywanie, wdrażanie oraz nadzorowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie gminy Murowana Goślina.
  • Ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz na odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.
  • Ewidencja wyrobów zawierających azbest, opiniowanie wniosków o dofinansowanie.
  • Opiniowanie i przygotowywanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrolowanie tych podmiotów.
  • Opiniowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, w tym dokumentacji stanowiącej podstawę do wydawania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami m.in. niebezpiecznymi, inwestycji pogarszających lub mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego itp.
  • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Opracowywanie programów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska (programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami i inne),kontrola ich realizacji.
  • Przygotowywanie corocznie we współpracy zpodinspektorem ds. rolnictwa, leśnictwa i melioracji Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w zakresie prowadzonych spraw.
  • Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem związku międzygminnego w zakresie odpadów jak i schroniska dla psów.
  • Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych w sprawach dotyczących ochrony środowiska w zakresie referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w trybie ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
  • Terminowe przekazywanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego, oraz wyliczanie i regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska Informacje w zakresie wyliczania opłat za wody opadowe z terenów utwardzonych przygotowywane i przekazywanie są przez pracownika ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych we współpracy z pracownikiem ds. leśnictwa i melioracji.
  • Nadzór nad gminnym składowiskiem odpadów komunalnych We współpracy z kierownikiem referatu.
  • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta, przygotowywanie SIWZ, nadzór nad realizacją umowy, wykonywanie nasadzeń.
  • Udział w przygotowywaniu uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwał związanych z gospodarką komunalną, itp.
  • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 3. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  wynosi - mniej niż 6%.
  Zapraszamy kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Wymiar czasu pracy  - 1 etat
  2. Praca*:   

   x

   w pomieszczeniu biurowym (parter, piętro, brak windy)

   x

   w zespole

   x

   przy sztucznym oświetleniu

   wymagająca*:  

   x

   wymuszonej pozycji ciała

   x

   szczególnej koncentracji

   x

   obsługi komputera i programów komputerowych

   x

   obsługi urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax)

   x

   wyjazdów w delegację

   x

   dobrej ostrości wzroku

   x

   częstego kontaktu z ludźmi

   x

   przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami i budynkami urzędu
 5. Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
  1. Dokumenty niezbędne:
   • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku,
   • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
   • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • zaświadczenie potwierdzające staż w jednostkach samorządu terytorialnego lub odbytą służbę przygotowawczą,
   • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego - dotyczy obcokrajowców
   • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a  ustawy o pracownikach samorządowych, (Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458).
  2. Dokumenty dodatkowe:
   • list motywacyjny,
   • życiorys (CV).
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane są w formie pisemnej, składane są osobiście lub przesłane pocztą,
  w terminie określonym w ogłoszeniu.

  Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 27 stycznia 2014 roku (decyduje data wpływu aplikacji do kancelarii urzędu) pod adresem

  Urząd Miasta i Gminy,
  ul. Poznańska 18,
  62-095 Murowana Goślina, 
  Kancelaria, pok. nr 3

 7. Sposób powiadamiania kandydatów o terminie przeprowadzenia naboru:

  O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-15
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Hybza
Ilość wyświetleń: 603
17 czerwca 2016 11:37 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 10:32 Wojciech Hybza - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 10:30 Wojciech Hybza - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)