Konkursy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ GOŚLINIE,

ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina

Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora:

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie:   Staż pracy:

niezbędne:

 • średnie
 • wyższe
 

niezbędny:

 • 4 lata
 • 3 lata

Staż pracy dodatkowy: 4 lata na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury

Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość organizacji i zasad funkcjonowania instytucji kultury,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
 • dysponowanie wiedzą umożliwiającą pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną,
 • planowanie działalności i umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi komputera, programów w pakiecie Office i internetu,
 • znajomość języka obcego,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętność organizowania własnej pracy,
 • umiejętność dostosowania się do zmieniających się przepisów.

Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. nr 16, poz. 95),
 • Kodeks pracy,
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U., poz. 406),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zmianami),
 • Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie.

Ponadto od kandydatów oczekuje się:

 • łatwości nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywności i dokładności,
 • asertywności,
 • kreatywności i innowacyjności,
 • konsekwencji,
 • odpowiedzialności.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie pracą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji.
 3. Tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych sprawnego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 4. Planowanie i dysponowanie środkami finansowymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 5. Przedstawianie burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz informacji  o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
 6. Współpraca z innymi instytucjami kultury oraz podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.
 7. Podejmowanie działań w celu: integracji społeczności gminnej, rozbudzania        i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, rozwoju ruchu amatorskiego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek kandydata o przystąpieniu do konkursu (list motywacyjny),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl (nie dotyczy pkt. 10-14),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń o ukończeniu kursów, certyfikatów itp.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy),
 • koncepcja programowa dotycząca działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych      (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami)”,

Termin i miejsce złożenia wniosku:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 11 marca 2013 roku do godz. 18:00. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
  Urząd Miasta i Gminy,
  ul. Poznańska 18,
  62-095 Murowana Goślina,
  Kancelaria, pok. nr 1
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie”.
 • Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do urzędu. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 21 marca 2013 r.
 • Kandydaci na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności ww. instytucji w siedzibie Biura Komunikacji Społecznej w Murowanej Goślinie, przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9, informacji udziela pani Dorota Brajewska tel. 61 8112 845.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-02-06
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Hybza
Ilość wyświetleń: 571
17 czerwca 2016 10:51 Wojciech Hybza - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 10:44 Wojciech Hybza - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)