Konkursy

Stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
 
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1 i §2 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej -  w przypadku nauczyciela akademickiego,
d. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c rozporządzenia,
e. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,
g. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
j. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
k. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego -  w przypadku nauczyciela,
l. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) -  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać do: Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie” w terminie do 21 maja 2013 r.
4. Informacja o konkursie została ogłoszona w dniu 6 maja 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina - www.murowana-goslina.pl
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-04-30
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Hybza
Ilość wyświetleń: 491
17 czerwca 2016 10:50 Wojciech Hybza - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 10:49 Wojciech Hybza - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 czerwca 2016 10:48 Wojciech Hybza - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)