Pozostałe ogłoszenia

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MG SPORT

Rada Nadzorcza  poszukuje kandydatów  na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI MG SPORT SP. Z O.O. w Murowanej Goślinie
Od kandydatów wymaga się:
Wykształcenie:
•    niezbędne: wyższe,
•    dodatkowe: studia podyplomowe lub kursy z zakresu ekonomii, zarządzania, gospodarki nieruchomościami,
Doświadczenie zawodowe:
•    niezbędne: co najmniej 3 letni staż pracy, w tym minimum 1 rok na kierowniczym stanowisku,
•    dodatkowe: brak

Niezbędna wiedza w zakresie:
•    działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka,
•    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, pozyskiwaniem partnerów i kontrahentów oraz kierowaniem zespołami pracowników,,
•    znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
•    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w podanym zakresie,
•    znajomość prawa w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
•    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

Dodatkowo:
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
•    niekaralność,
•    nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa/ członka Zarządu w spółkach handlowych,
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
•    znajomość prawa w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
•     wiedza merytoryczna z zakresu kultury fizycznej,
•     znajomość regulacji prawnych związanych z: funkcjonowaniem samorządu gminnego, finansami publicznymi, zamówieniami publicznymi, prawem pracy,
•    wiedza o pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych
•    znajomość zagadnień dot. przebiegu procesu inwestycyjnego
•     wysoki poziom umiejętności zarządczych
•    dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.
Kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających:
•    życiorys,
•    list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
i doświadczenia zawodowe (kserokopie świadectw pracy),
•    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa/ członka Zarządu w spółkach handlowych, niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
•    klauzulę o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833).”
Każde z oświadczeń powinno zostać odrębnie podpisane przez kandydata.
Rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego dokona Rada Nadzorcza
MG Sport Sp. z o.o. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 25 marca 2013 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy,
ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina,
Kancelaria, pok. nr 1
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, nie podpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu".

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-03-14
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 czerwca 2016 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Hybza
Ilość wyświetleń: 555
17 czerwca 2016 11:13 Wojciech Hybza - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)