Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w UMiG

Komunikat

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W UMIG


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk pracy (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych), przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz. 1202 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Oferta pracy musi zawierać klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem rekrutacji następującej treści:
„Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ….. przez Urząd Miasta i Gminy z siedzibą w Murowanej Goślinie pl. Powstańców Wlkp. 9”.


Informujemy, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina należy składać w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu (Ratusz pok. 3).


Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w naborze, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE


Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy z siedzibą w Murowanej Goślinie pl. Powstańców Wlkp. 9,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji przez okres 2 lat i nie będą udostępniane innym podmiotom,
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w naszym urzędzie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2016 16:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 659
15 czerwca 2016 16:35 Dominik Kowal - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)