Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w UMiG

Komunikat, dokumenty rekrutacyjne

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych), przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Kandydat do pracy zobowiązany jest do podania informacji określonych w ustawie
- zał. nr 1 „Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy w urzędzie”.


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim (osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

W związku z powyższym kandydat składa oświadczenia, że spełnia wymagania ustawy o pracownikach samorządowych w tym zakresie - zał. nr 2 „Oświadczenia kandydata do pracy w JST”.


Oferta pracy musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem rekrutacji -
zał. nr 3 „Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji”.


Brak wymaganych dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o naborze powoduje odrzucenie oferty
z przyczyn formalnych.

 

Informujemy, że oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina należy składać w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu (Ratusz pokój nr 3).

 

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w naborze, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej pozytywnym egzaminem.

 

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w naszym urzędzie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2016 16:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominik Kowal
Ilość wyświetleń: 1188
01 sierpnia 2018 12:10 Dominik Kowal - Dodanie załącznika [zal_nr_3_zgoda_kandydata_do_pracy_na_przetwarzanie_danych_osobowych_w _procesie_rekrutacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 12:10 Dominik Kowal - Usunięcie załącznika [zal_nr_3_zgoda_kandydata_do_pracy_na_przetwarzanie_danych_osobowych_w _procesie_rekrutacji.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 lipca 2018 15:13 Dominik Kowal - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)