Strategie, Programy, Plany

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma na celu zapewnienie opieki oraz ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym, przebywającym w granicach administracyjnych...

Program współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dokument przedstawia zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Określone zostały zasady finansowania zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz grupy zadań w szczególności wspieranych do realizacji. Koordynator Dorota Brajewska REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ...

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Murowana Goślina

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi dokument wskazujący na obszary życia społecznego oraz wyznaczający kierunki działań i ingerencji mających w szerokim znaczeniu wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Murowanej Gośliny. Głównym celem zadań zawartych w tym dokumencie jest dążenie do osiągnięcia...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest obowiązkowym aktem planistycznym o zagospodarowaniu przestrzennym. Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy. Koordynator Magdalena Głowacka REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Studium wprowadzają uchwały Rady Miejskiej, ostatnia nr XXXVI/319/2017...

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Murowana Goślina

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem obejmującym inwestycje przewidziane do realizacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. W dokumencie podane zostały: wykaz zadań inwestycyjnych wraz zakresem prac; przewidywany koszt całkowity zadania, poniesione już nakłady finansowe oraz planowane wydatki z podziałem na lata. W przypadku...

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Murowana Goślina

Celem opracowania jest dokonanie analizy aktualnego stanu gospodarki mieszkaniowej w gminie Murowana Goślina, a w szczególności stanu mieszkaniowych zasobów komunalnych, poprzez określenie aktualnej wielkości wszystkich zasobów mieszkaniowych w gminie, w tym zasobów komunalnych. Opracowanie ma także na celu przeprowadzenie...

Zintegrowany Program Rewitalizacji miasta Murowana Goślina

Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina jest dokumentem o charakterze strategicznym wyznaczającym kierunki działań rewitalizacyjnych w Murowanej Goślinie. Program definiuje problemy, określa kierunki i priorytety działań rewitalizacyjnych oraz wytycza obszary rewitalizacji. Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Murowana...