Strategie, Programy, Plany

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina

W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina najważniejszym elementem wyjściowym określającym kierunek działań jest wizja gminy. Nakreśla ona priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Uszczegółowienie kierunków rozwoju zawartych w wizji zapisano w celu strategicznym i celach...

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Murowana Goślina

Program opieki nad zabytkami jest dokumentem służącym ukierunkowaniu działań Gminy dla zachowania zabytków kultury. W dokumencie opisane zostały obiekty zabytkowe znajdujące się na terenie gminy, takie jak budynki sakralne, mieszkalne, gospodarcze oraz stanowiska architektoniczne a także zalecenia dla działań w zakresie zarządzania...

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana Goślina

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nakłada ona na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania...

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Murowanej Goślinie

Podstawą prawną działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Założenia Gminnego programu są zgodne z kierunkami działań określonymi w Krajowym...

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Murowana Goślina

Celem głównym programu jest Stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy, poprzez koordynację działań lokalnych podmiotów oraz systematyczną edukację środowiska lokalnego. Program kierowany jest do rodzin i osób dotkniętych bądź...

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały opublikowane na stronie internetowej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Murowana Goślina jest dokumentem strategicznym, określającym rozwiązania przyjęte przez gminę Murowana Goślina w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w obszarach związanych z użytkowaniem energii w budownictwie, transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej, a także zarządzaniu miastem. ...

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina został opracowany w czerwcu 2004 r. Dokument ten był niezbędny przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004 - 2006. Przy tworzeniu Plan Rozwoju Lokalnego korzystano z założeń i koncepcji zawartych w obowiązującej wówczas Strategii...

Polityka Oświatowa Miasta i Gminy Murowana Goślina

Polityka Oświatowa Miasta i Gminy Murowana Goślina jest swoistym drogowskazem dla rozwoju goślińskiej edukacji. Realizuje ona zapisy Strategii Rozwoju w zakresie usług społecznych i skoncentrowaniu się na podnoszeniu jakości kształcenia mieszkańców. Koordynator Teresa Dutkiewicz REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU ORAZ ZDROWIA I SPRAW...

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Murowana Goślina

Program ochrony środowiska jest podstawowym instrumentem realizacji poityki ekologicznej państwa. Na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska sporządzane tego dokumentu jest obowiązkowe dla wszystkich szczebli administracji samorządowej. Umożliwia on efektywne zarządzanie środowiskiem i jego ochroną. Koordynator Małgorzata Sakowicz REFERAT...