Zamówienia publiczne

ZP.271.16.2017 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 września 2017

Ogłoszenia powiązane

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.16.2017 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie

Rodzaj przedmiotu:

Dostawy

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Opis:

Zamawiający Stowarzyszenie "Ochotnicza Straż Pożarna w Białężynie" w imieniu i na rzecz, której działa jako Pełnomocnik Gmina Murowana Goślina informuje, że w dniu 14 września 2017 roku pod numerem 588341-N-2017 ogłoszone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem jest:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

Pełnomocnik, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przeprowadzi w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowanie przetargowe w oparciu o w/w ustawę.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków/ofert:

02 października 2017 10:00

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2017 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Stern
Ilość wyświetleń: 266
14 września 2017 15:21 Anna Stern - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 września 2017 15:21 Anna Stern - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 września 2017 15:21 Anna Stern - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)