Zamówienia publiczne

ZP.271.23.2018_Świadczenie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Murowana Goślina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 11 stycznia 2019

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:

ZP.271.23.2018_Świadczenie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Murowana Goślina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Rodzaj przedmiotu:

Usługi

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Słownik CPV:

50.23.21.00.1

Opis:

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w terminie od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. Zamówienie obejmuje konserwację sieci i urządzeń związanych z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego a w szczególności: oględziny linii oświetleniowej, pomiary napięć i obciążeń, pomiary rezystencji uziemień, badanie skuteczności ochrony przeciw-poraż., ocena stanu technicznego sieci oświetleniowej, prowadzenie dokumentacji techniczno-prawnej, wymiana niesprawnych źródeł światła, utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany, lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej, utrzymanie w sprawności technicznej opraw oświetleniowych, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych punktów świetlnych, wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach, wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do wymaganego poboru mocy, bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych sprawności technicznej, kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia, odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych. Wykonawca prowadzić będzie eksploatację urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w sposób zapewniający: - bezpieczeństwo obsługi i otoczenia, -optymalna żywotność urządzeń, -utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego, -zachowanie wymagań ochrony środowiska, -bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń, -racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Prawo zamówień publicznych.

Powołany powyżej art. 67 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli tylko jeden Wykonawca:

a)    z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

b)    z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,

może wykonać świadczenie będące przedmiotem zamówienia.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego w zakresie dotyczącym m.in. oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Ponadto, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Część znajdującej się na terenie Gminy Murowana Goślina infrastruktury oświetleniowej jest własnością ENEA Oświetlenie z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34. Spółka ta, jako jedyny podmiot posiadający na przedmiotowych ulicach i drogach urządzenia do ich oświetlania jest też jedynym podmiotem zdolnym do świadczenia usługi oświetleniowej; spółka jako właściciel tego majątku samodzielnie może decydować o sposobie eksploatacji sieci oświetleniowej i wyborze podwykonawców.

Gmina Murowana Goślina wystąpiła do ENEA Oświetlenie z o.o. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego Wykonawcę, który zostałby wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania
 o udzielenie zamówienia publicznego. ENEA Oświetlenie z o.o. jako właściciel sieci oświetleniowej, pismem z dnia 14.12.2018r., znak: ENEA Oświetlenie/OP/R5 WEA 18E008510 nie wyraża zgody na udostępnienie Gminie Murowana Goślina stanowiącego jego własność majątku związanego z oświetleniem drogowym Gminy, tym samym ENEA Oświetlenie z o.o. nie wyraża zgody na podejmowanie przez Gminę Murowana Goślina jakichkolwiek działań - na sieci oświetleniowej ENEA Oświetlenie z o.o.– zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w postępowaniu przetargowym, gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosowania uzgodnień z ENEA Oświetlenie z o.o. traktowane będą jako niezgodne z prawem, ponadto stanowiąc to będzie naruszenie prawa własności ENEA Oświetlenie z o.o. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane
z utrzymaniem (konserwacją) punktów oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenie określone w Kodeksie cywilnym.

Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) i lit. b (przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych) Prawa zamówień publicznych, dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego ENEA Oświetlenie z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 34, w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

Ogłoszenie zostało opublikowane pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/320b949a-6488-4025-baa5-e9abedcafc63

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8e5a45ba-e674-41bc-ae78-366564137c37

Załączniki

Ogłoszenie powiązane z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11 stycznia 2019 roku
Dokument wytworzony przez: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wtorkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2019 16:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wtorkowska
Ilość wyświetleń: 619
03 czerwca 2019 17:50 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 17:50 (Ewa Wtorkowska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu w przetargach. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2019 16:39 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument opublikowany)