Zamówienia publiczne

„Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszyńska”

Status ogłoszenia:

Ogłoszenie aktywne

Rodzaj zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 czerwca 2019

Zamawiający

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres:

plac Powstańców Wielkopolskich 9

Wojewodztwo:

wielkopolskie

Miejscowość

Murowana Goślina

Kod pocztowy

62-095

Telefon:

(+48) 61 8923 600

Faks:

(+48) 61 8122 140

Przedmiot zamówienia

Nazwa:


„Metropolitarny System Tras Rowerowych
w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszyńska”

Rodzaj przedmiotu:

Roboty budowlane

Wartość:

powyżej 30 tys. euro

Opis:

Zamówienie pn.:

„Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina – budowa ścieżki pieszo–rowerowej ul. Raduszyńska”jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z Umową o dofinansowanie Projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach w Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Procedura

Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

   1) Termin składania ofert upływa 08 lipca 2019 r., o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

   2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2019 r., o godz. 12:30, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 13 (sala konferencyjna - I piętro).”,

 Projekt „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w związku z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach:

Osi Priorytetowej 3 „Energia”

Działanie 3.3 „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

 


Termin składania wniosków/ofert:

08 lipca 2019 12:00

Załączniki

Ogłoszenie powiązane z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2019 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wtorkowska
Ilość wyświetleń: 1688
10 stycznia 2020 12:25 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2020 11:50 (Ewa Wtorkowska) - Usunięcie załącznika [1modyfikacja_zalacznikow_11_07_2019_bip.zip] z dokumentu w przetargu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2020 14:55 (Ewa Wtorkowska) - Zmiana danych ogłoszenia. (Dokument opublikowany)